Политика за защита на личните данни

В стремежа си да гарантираме прозрачност в целия процес на обработване на лични данни във връзка с дейността ни, Ви предоставяме следната информация:

 1. Данни за администратора и за контакт с него

Администратор на личните данни е „Филтър Медия Груп“ ООД, ЕИК 206762073

Данните за контакт с администратора са:

Гр. София 1000

Ул. „Христо Белчев“ № 8, ет. 1

filtergroup.media@gmail.com

 1. 2. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват

Информацията, която може да съдържа личните Ви данни, се обработва от „Филтър Медия Груп“ за постигане на следните цели:

 • Журналистически цели;
 • Изпращане на новинарско съдържание по заявка;
 • Сключване и изпълнение на договори;
 • Гарантиране на права по Регламент (ЕС) 2016/679 – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните);
 • Управление на човешките ресурси;

Допустимо е използването на личните данни за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели, но с осигуряването на подходящи гаранции за правата и свободите на субектите на данни. В случай, че посочените цели могат да бъдат постигнати чрез по-нататъшно обработване, което не позволява или повече не позволява идентифицирането на субектите на данни, обществено значимите цели на архивирането, научните и статистическите изследвания ще бъдат постигани по този начин.

Журналистически цели

Водени от основната цел да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, обработваме лични данни, когато това е необходимо за свободата на изразяване и правото на информация, при зачитане на неприкосновеността на личния живот. Обработването на личните данни се основава на баланса между правото на защита на личните данни и свободата на изразяване и информация и се стремим да допринася към дебат от обществен интерес. Категориите обработвани лични данни може да включват данни за социалната идентичност на лица, към дейността на които е налице обществен интерес поради заеманата длъжност или поради ролята им в обществения живот.

За целите на журналистическата дейност личните данни се обработват на основание чл. 85 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с чл. 25з от Закона за защита на личните данни.

Изпращане на новинарско съдържание по заявка

Обработваните лични данни за целите на изпращането на новинарско съдържание по заявка се предоставят от субектите на данни с попълване и потвърждаване на регистрация в уеб сайта bgart.bg. Обработваните лични данни включват име, имейл адрес, данни за извършено плащане за ползването на услугата.

Личните данни се обработват въз основа на договора за предоставяне на новинарското съдържание (основанието по чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679).

Сключване и изпълнение на договори

За нуждите на „Филтър Медия Груп“ сключваме договори с наши доставчици. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на физически лица (страна по тях или представители на юридически лица), те са в минимален обем, необходим за идентифициране на страните и изпълнение на задълженията по съответния договор.

Личните данни се обработват на основанието по чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Гарантиране на права по Регламент (ЕС) 2016/679

С цел да гарантираме правата на субектите на данни, освен представената по-долу информация за правата и реда за тяхното упражняване, Ви информираме, че събираме и съхраняваме данните, с които се идентифицирате в заявленията за тяхното упражняване. Обработваните лични данни включват име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, подпис, които се изискват в съответствие с чл. 37в от Закона за защита на личните данни.

Личните данни се обработват на основание спазване на посоченото законово задължение (основанието по чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Управление на човешките ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа и служители на „Филтър Медия Груп“. Обработваните лични данни включват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на трудовото законодателство, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд.

Личните данни се обработват за спазване на задължението на работодателя по чл. 128б от Кодекса на труда да води трудово досие на всеки работник или служител във връзка с чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. 3. Категории получатели на лични данни извън администратора

„Филтър Медия Груп“ разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

 • държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт и други);
 • банки с оглед изплащане на дължими възнаграждения на служителите и на контрагенти;
 • за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица;
 • обработващи лични данни, когато по преценка на администратора обработването на определени лични данни може да бъде възложено на външни структури по силата на договор.
 1. 4. Срок за съхранение на данните

„Филтър Медия Груп“ прилага принципа за ограничение на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-историческото или справочното им значение.

Данните за регистрираните потребители се съхраняват в срок до 5 години след прекратяване на регистрацията.

Данните във връзка със сключените договори се съхраняват за срока на действие на договора и до погасяване по давност на претенциите по съответния договор.

Данните от заявленията за упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 се съхраняват до 2 години.

Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 години (ведомости за заплати).

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

 1. 5. Права на субектите на данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общият регламент относно защитата на данните) предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право на лицето да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Регламент (ЕС) 2016/679 може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Срокът за уведомяване относно предприетите действия по заявлението е най-късно един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. За всяко такова удължаване ще бъдете своевременно информирани.

Имайте предвид, че когато личните данни се обработват за целите на журналистическата дейност, на основание чл. 25з, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на личните данни „Филтър Медия Груп“, в качеството си на администратор на лични данни, може да откаже пълно или частично упражняването на правата на субектите на данни по Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. 6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда

Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда. Комисията за защита на личните данни е с адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 1. 7. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране

Администраторът не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 1. 8. Предаване на лични данни в трети държави или международни организации

Администраторът не предава личните данни в трети държави или международни организации. В случай, че впоследствие възникне необходимост от такова предаване, ще бъдете информирани преди предаването, като се посочат съответните приложими условия по Глава V от Общия регламент относно защитата на данните.

 1. 9. Значение на предоставените личните данни

В случаите, в които обработваме личните Ви данни за изпълнение на договор, по който сте страна, обработването е необходимо за целите на самия договор. Непредоставянето на личните данни в тези случаи препятства възможността за сключване на договор.

В случаите, в които обработваме личните Ви данни с цел изпълнение на нормативни задължения, предоставянето на личните данни е от значение за законосъобразността на дейността.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато желаете да получавате съобщения за директен маркетинг. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето води до преустановяване изпращането на такива съобщения занапред, но не се отразява на законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето.

 1. 10. От какви източници получаваме лични данни

Обработваните от администратора лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, от публично достъпни регистри, както и от други източници, които са достъпни за средствата за масова информация.

 1. Използване на „бисквитки“

„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, във връзка с предоставянето на услуги, изрично поискани от получателите им, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ. С Политиката ни за използване на „бисквитки“ може да се запознаете тук.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите бисквитките. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите. В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

Лог файлове

Уеб сайтът bgart.bg събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. IP адресите на потребителите могат да се използват за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.

Актуализиране на Политиката за защита на личните данни

Запазваме правото да променяме политиката си за защита на личните данни. Всяко изменение ще бъде публикувано и ще породи действие от деня на публикуването, освен ако изрично не е предвиден друг срок.